به جز من

جز من...

در نیمه های شب جزمن که با خیال تومیگشتم...

جزمن که در کنار تو می سوختم غریب...

تنها ستاره بودم که می سوختم...

تنها نسیم بودم که می گشتم...

دوستتدارم تا به همیشه ای نازنین وجود خاکی...

 

/ 0 نظر / 19 بازدید